Praktische uitwerking voor start op 11 mei

29 april 2020

Beste ouders,

Wij zijn blij dat de leerlingen na de meivakantie weer naar school mogen. Het blijft spannend, maar we hebben er vertrouwen in dat wij het montessorionderwijs op school, met organisatorische aanpassingen, weer vorm kunnen gaan geven.

U heeft dinsdag een mail ontvangen met de groepsindeling over hoe wij vanaf 11 mei het onderwijs inrichten. Het ministerie en het RIVM hebben richtlijnen gegeven voor het onderwijs na de meivakantie:
– De leerlingen gaan 50% van de gewone onderwijstijd naar school.
– Per dag is ongeveer de helft van de leerlingen tegelijk op school aanwezig.
– Het schoolgebouw wordt maximaal ingezet om de ruimte voor de groepen optimaal te benutten.

Met de oplossing om per week met de eigen groep twee dagen naar school te gaan komen we tegemoet aan de volgende punten die wij belangrijk vinden:
– De sociale veiligheid van de leerling in zijn/haar eigen groep met de eigen leerkracht.
– Schooldagen die zo gewoon mogelijk zijn, wat maakt dat de leerlingen snel weer in het schoolritme komen.
– Het bieden van zoveel mogelijk structuur en continuïteit.
– Personeelsbezetting door eigen collega’s.
– Ouders ontlasten door hele schooldagen onderwijs te bieden.

Hieronder treft u belangrijke richtlijnen die wij als school hanteren met betrekking tot de aanpak, de organisatie en het onderwijsaanbod. Wij vragen u deze met aandacht te lezen en op te volgen. Dit is belangrijk om goed te kunnen starten op 11 mei.

Pedagogiek
Het uitgangspunt bij de terugkeer is de pedagogische aanpak.
Leerlingen gaan dan wel naar school, maar de situatie is niet zoals deze was. Dit zal vragen oproepen en wellicht ook tot onzekerheid leiden bij de leerlingen.
De leerlingen en leerkrachten moeten het openen van de school als positief kunnen ervaren.
De leerkracht draagt zorg voor dit gevoel. Dagelijks besteedt hij/zij daar, afgestemd op de groep, aandacht aan.

Routines en gedragslessen PBS
Rust, reinheid en regelmaat zijn belangrijke waarden voor ons, we zijn als leerkrachten voorspelbaar en houden ons aan onze PBS kernwaarden: vrijheid, zelfstandigheid, zorgzaamheid, eigenheid en verantwoordelijkheid. We hanteren de gedragsregels die daarbij horen. Juist in deze tijd is dit extra belangrijk voor de leerlingen. Wij geven hier herhaaldelijk onze gedragslessen over.

Leerstofaanbod en didactiek
Onze kerntaak, montessorionderwijs geven, krijgt weer vorm en inhoud. De leerlingen kunnen op de schooldagen aan de slag met eigen werk en krijgen instructies van de leerkracht. De andere dagen kunnen de leerlingen verder met het thuisonderwijs. Daarnaast is het mogelijk dat de leerkracht een verwerking van een vakgebied na de schooldag meegeeft naar huis om verder aan te werken.
Leerlingen die niet deel kunnen nemen aan het fysieke onderwijs door (milde) klachten of klachten van een gezinslid, kunnen het thuisonderwijs blijven volgen.

Ruimtes in de school
Zie hiervoor de drie bijlagen. Elke bijlage geeft voor een locatie per dag aan hoe de ruimte zo optimaal mogelijk benut kan worden op de schooldag door elke groep. Iedere groep heeft per dag een eigen kleur, zodat u goed kunt zien waar uw kind(eren) deze dag onderwijs krijgen.

Schooltijden
Op alle schooldagen zijn de lestijden van 8.30 tot 14.30 uur. De BSO sluit hierop aan.

Halen en brengen
Zie hiervoor de bijlage van de desbetreffende locatie. Op de eerste afbeelding vindt u de plaats van de fietsenstalling, de looproute voor de onderbouw, het breng- en haalvak en de ingang per groep.
– De leerlingen komen, indien mogelijk, zelfstandig en lopend naar school.
– Komt de leerling toch op de fiets, stal deze dan op de aangegeven plek (zie bijlage).
– De leerlingen van de onderbouw worden door één ouder gebracht of gehaald bij het breng- en haalvak (zie bijlage). De ouder loopt via de looproute naar het breng- en haalvak, neemt bij het brengen kort afscheid en loopt meteen het schoolplein af (zie bijlage).
– De leerlingen van de middenbouw/bovenbouw gaan zelfstandig het schoolplein op en gaan naar binnen via de aangegeven ingang (zie bijlage).
– Wij vragen de ouders bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren.
– De leerlingen komen tussen 8.20 en 9.40 uur naar school en gaan direct naar binnen of naar hun breng- en haalvak.
– Aan het eind van de schooldag loopt de leerkracht van de middenbouw/bovenbouw om 14.30 uur mee naar de uitgang om toe te zien dat alle leerlingen veilig naar huis kunnen.
– Tip: Spreek met uw kind(eren) af dat u ze op dezelfde plek ophaalt als dat u ze gebracht heeft.
– Aan het eind van de schooldag zijn de onderbouwen vanaf 14.15 uur buiten aan het spelen in hun breng- en haalvak. U kunt uw kind(eren) tussen 14.20 en 14.40 uur hier op komen halen.
– Mocht uw kind(eren) opgehaald worden door de BSO, laat dit dan weten bij de leerkracht. Zij zorgen voor een goede overdracht.

Pauzetijden en spelmomenten
Elke groep maakt op aparte tijden gebruik van het schoolplein. Hierdoor zorgen wij ervoor dat de groepen van elkaar gescheiden blijven. Tijdens het werken wordt gebruik gemaakt van het stuk van het schoolplein aanliggend aan het klaslokaal.
Een extra vraag aan de ouders om eten en drinken mee te geven dat zelfstandig kan worden genuttigd.

Hygiëne
De school draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd. Leerlingen krijgen hier herhaaldelijk instructie over.
Laat uw kind(eren), voordat zij naar school komen, thuis alvast het toilet gebruiken en hun handen goed wassen. Op school zijn voldoende middelen aanwezig om tussendoor ook de handen goed te kunnen reinigen.

Aandachtspunten onderbouw
Help uw kind(eren) eraan herinneren om geen fysiek contact te hebben met de leerkracht. Wij begroeten elkaar zonder een hand te geven.
Zorg dat uw kind(eren) makkelijke kleding aan hebben die zelfstandig aan- en uitgetrokken kunnen worden.
Leerlingen die niet zindelijk zijn kunnen wij niet op school ontvangen.

Zieke leerlingen
Leerlingen kunnen alleen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs met milde symptomen moeten ze thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Als één of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden thuis te blijven tot iedereen 24 uur lang vrij is van milde klachten.
Leerlingen die in de loop van de schooldag klachten krijgen worden opgehaald door ouders.

Verzuim zonder formele reden
Ouders die er moeite mee hebben om hun kind(eren) naar school te laten gaan, dienen zo snel mogelijk contact op te nemen met de directeur (hetzeggelt@consentscholen.nl).

Met vriendelijke groet,
Directie Het Zeggelt