Nieuwsbrief, extra

                                                                                                       

Enschede, 5 april 2017

Geachte ouders, verzorgers,

Middels deze brief informeren wij u over aankomende veranderingen in de huisvesting van basisschool het Zeggelt en basisschool Paus Joannes. Binnen Enschede hebben we te maken met groei en krimp van leerlingaantallen op scholen, waardoor ruimte in een school niet meer passend is bij het leerlingaantal. Dit treft ook onze scholen; Het Zeggelt heeft ruimtebehoefte en gaat gebruik maken van leegstand in de Paus Joannesschool aan de Floraparkstraat. Over de invulling van deze maatregel zijn de gesprekken geweest. Onlangs hebben de directies en medezeggenschapsraden van beide scholen overleg gehad met elkaar. Dit betekent dat:

  • Het Zeggelt gaat gebruik maken van leegstand in het gebouw van de Paus Joannes als locatie, te beginnen vanaf augustus 2017.
  • Het Zeggelt blijft gast in het gebouw: als de Paus Joannes niet meer in zijn eigen gebouw past en dus ook (een deel van de) lokalen nodig heeft waar Het Zeggelt gebruik van maakt, dan valt het recht op die lokalen terug aan de Paus Joannes.
  • Het Zeggelt kan gebruik maken van het gebouw van de Paus Joannes op basis van aangetoond lokaaltekort. Bij afnemend lokaaltekort neemt ook het aantal te gebruiken lokalen op de Paus Joannes evenredig af.
  • Er worden goede afspraken gemaakt over het gebruik van de faciliteiten zoals het schoolplein, het speellokaal, et cetera.

De scholen zullen u blijven informeren over de ontwikkelingen en concrete betekenis van deze huisvestingsmaatregelen.

Hiermee hopen we jullie voldoende te hebben geïnformeerd en gaan we uit van een constructieve samenwerking. Voor vragen kunt u zich richten tot ondergetekenden of MR-leden van uw school.

Met vriendelijke groet,

Namens het Zeggelt: Antoinette Schildkamp en Babette Hummel

Namens de Paus Joannes: Tessa Pierik