Nieuwsbrief 3 juni

3 juni 2020

Beste ouders,

Eindelijk is het zover, alle gezinnen komen vanaf maandag weer tegelijk op school.
Voorafgaand hebben we nog een enkele punten met u te delen. De aanpassingen zijn deze keer niet zo ingrijpend, maar we vinden het wel belangrijk om ze vooraf te melden.

Pauzes
Tijdens de pauzes blijven de groepen van elkaar gescheiden. Vanaf maandag gaan we per plein met twee groepen tegelijk naar buiten, echter blijven ze gescheiden van elkaar.

Looproutes
In school worden extra looproutes aangebracht. Zo blijft voor iedereen helder dat we elkaar de ruimte geven en zoveel mogelijk met de groepen ten opzichte van elkaar gescheiden blijven. Op het plein blijft de looproute voor de onderbouwouders tijdens de breng- en haalmomenten van kracht.

Hartelijk welkom
Natuurlijk willen we ook de leerlingen van harte welkom heten die door de coronacrisis een andere start hebben gemaakt dan gebruikelijk is op Het Zeggelt.
Nieuw bij ons op school: Thieme, Elin, Cathelijne, Liefke en Shuya, Isaac, Esila, Floor, Rens, Mees, Pippa, Mere, Lauren, Mason, Sofia, Ilian, Maia, Roos, Norah, Dex, Lenna, Stan, Dex, Veerle en Amar.
Na een periode van (lang) wachten, zijn jullie nu eindelijk gestart. We heten jullie van harte welkom en wensen jullie veel plezier op Het Zeggelt!

10-minuten gesprekken/ driehoeksgesprekken
Alle ouders worden uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek met de leerkracht. Dat is voor de bovenbouw een driehoeksgesprek met de leerling, ouder en leerkracht. U heeft keus uit drie opties:

– Een gesprek voor de zomervakantie
– Een gesprek aan de start van het nieuwe schooljaar
– U heeft al voldoende contact over uw kind(eren) en een gesprek is niet noodzakelijk

Aanmelden via Parro (digitale oudercommunicatie app)
Vanmorgen heeft u de uitnodiging ontvangen om een account aan te maken in Parro. Verzoek om dit spoedig te activeren, het liefst door beide ouders/verzorgers.
De gesprekken plannen we vanaf 8 juni via Parro met u in, als u aangeeft hier voor de zomervakantie gebruik van te willen maken. U heeft een mail van de leerkracht ontvangen, waarin u één van de drie opties kenbaar kan maken. In deze mail kunt u ook aangeven of u het gesprek digitaal wilt voeren of fysiek, waarbij de regel geldt dat dit op het schoolplein plaats zal vinden. Een fysiek gesprek kan plaatsvinden als zowel de ouder(s) als de leerkracht zich hierbij prettig voelt.

Groepsfoto
We sluiten het schooljaar niet af zonder een groepsfoto gemaakt te hebben. Het is gelukt om te organiseren dat alle groepen met hun leerkracht(en) op de foto gaan. Het rooster ziet er als volgt uit:

– Donderdag 18 juni locaties Dr. Benthemstraat en Floraparkstraat
– Vrijdag 19 juni locatie Meeuwenstraat
– Vrijdag 19 juni om 13.00 uur alle achtste groepers van de drie locaties. Dit vindt plaats op locatie Meeuwenstraat. We verwachten om 13.30 uur klaar te zijn.

De achtste groepers komen zelfstandig naar de Meeuwenstraat. Levert dit problemen op, geef dit dan aan bij de leerkracht.

Wenochtend
De jaarlijkse wenochtend, waarin de leerlingen een dagje in de nieuwe groepszetting gaan werken, kan helaas niet doorgaan, omdat we groepen gescheiden moeten houden.

Data groepsindeling en uitgaan verslag
Wij verwachten dat wij uiterlijk maandag 22 juni de groepsindeling voor volgend schooljaar kunnen meegeven. Het is een ingewikkeld proces om alle leerlingen zorgvuldig in te delen en de leerkrachten te plaatsen.
Maandag 29 juni krijgt iedereen het (aangepaste) verslag mee naar huis.

Nieuws uit de MR (ingezonden stuk)
Afgelopen donderdag, 28 mei, heeft de MR samen met de directie vergaderd. Het belangrijkste onderwerp was het evalueren van de afgelopen periode vanaf de sluiting van de scholen vanwege de Corona-epidemie; Daarnaast is er gesproken over de MR-verkiezing.

Evaluatie ‘coronaperiode tot nu toe’
De afgelopen periode is geëvalueerd. Hierin zijn de ervaringen van de MR-leden meegenomen. De punten die in de evaluatie naar voren kwamen zijn besproken met de directie. Daarbij hebben enkele MR-leden uit de oudergeleding ervaringen van een aantal andere ouders meegenomen. Er is geëvalueerd op de punten:

· Rol van de MR in deze periode
· Periode thuisonderwijs
· Periode combinatie thuisonderwijs-afstandsonderwijs
· Communicatie

De uitkomst van de evaluatie in de MR wordt meegenomen door directie en waar mogelijk door de MR.
Mocht dit onderwerp vragen oproepen, dan kunnen jullie die stellen aan de MR (MR@hetzeggelt.nl).

Verkiezingen
Ander bespreekpunt tijdens de vergadering zijn de MR-verkiezingen. Deze zouden aan het eind van het schooljaar plaatsvinden, er komen 2 oudergeledingsplekken vrij.
Er is besloten de verkiezingen te verplaatsen naar begin van volgend schooljaar.

Schoolvakanties 2020-2021
Herfstvakantie: zaterdag 10-10-’20 t/m zondag 18-10-’20
Kerstvakantie: zaterdag 19-12-’20 t/m zondag 03-01-’21
Voorjaarsvakantie: zaterdag 20-02-’21 t/m zondag 28-02-’21
Goede Vrijdag: vrijdag 02-04-’21
Pasen: zondag 04-04-’21 en maandag 05-04-’21
Koningsdag: dinsdag 27-04-’21
Meivakantie: zaterdag 01-05-’21 t/m zondag 16-05-’21
Pinksteren: zondag 23-05-’21 en maandag 24-05-’21
Zomervakantie: zaterdag 10-07-’21 t/m zondag 22-08-’21
Naast de vakanties zijn er nog onderwijskundige dagen. Deze data hoort u zodra ze bekend zijn.

We kijken erg uit naar maandag!

Met vriendelijke groet,
Directie Het Zeggelt