Nieuwsbrief 29 mei: volledig openen school vanaf 8 juni

29 mei 2020

Beste ouders,

Wij zijn blij dat de leerlingen vanaf 8 juni weer volledig naar school mogen. Het blijft belangrijk om de landelijke maatregelen na te leven. Dit vraagt van iedereen de nodige inzet, maar we hebben er vertrouwen in dat wij in de periode tot aan de zomervakantie ons montessorionderwijs veilig, goed en dekkend uit kunnen voeren.

In deze nieuwsbrief willen we u informatie geven over de maatregelen die gelden vanaf 8 juni als de school volledig opengaat en over de laatste lopende zaken ten aanzien van de afronding van dit schooljaar.
Volgende week volgt opnieuw een nieuwsbrief met de laatste maatregelen, die eerst afstemming behoeven met het team en de MR.

Gisteren heeft er een MR vergadering plaatsgevonden. De evaluatie van de afgelopen weken heeft hierin centraal gestaan. De terugkoppeling hiervan kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief.

Blijvende en aanvullende maatregelen

Algemeen
Alle leerlingen gaan elke dag naar school en gaan terug naar reguliere schooltijden.
De afstand onderling tussen de leerlingen hoeft geen 1,5 meter te zijn, tussen leerkrachten en leerlingen zoveel mogelijk wel.
Qua hygiëne volgen wij de adviezen en richtlijnen van het RIVM.
De groepen houden we zoveel mogelijk gescheiden van elkaar. De toiletten worden per groep toegewezen.

Halen en brengen
Zie hiervoor de plattegronden per locatie uit de eerdere nieuwbrief. Op de eerste afbeelding vindt u de plaats van de fietsenstalling, de looproute voor de onderbouw, het breng- en haalvak en de ingang per groep. Dit blijft van kracht tot aan de zomervakantie.

– De leerlingen komen, indien mogelijk, zelfstandig en lopend naar school. Worden leerlingen gebracht, dan door één ouder.
– Ouders blijven buiten het schoolplein, met uitzondering van de onderbouw leerlingen.
– Komt de leerling toch op de fiets, stal deze dan op de aangegeven plek (zie bijlage).
– De leerlingen van de onderbouw worden gebracht of gehaald bij het breng- en haalvak (zie bijlage). De ouder loopt via de looproute naar het breng- en haalvak, neemt bij het brengen kort afscheid en loopt meteen het schoolplein af (zie bijlage).
– De leerlingen van de middenbouw/bovenbouw gaan zelfstandig het schoolplein op en gaan naar binnen via de aangegeven ingang (zie bijlage).
– Wij vragen de ouders bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren.
– De leerlingen komen tussen 8.20 en 8.40 uur naar school en gaan direct naar binnen of naar hun breng- en haalvak.
– Aan het eind van de schooldag loopt de leerkracht van de middenbouw/bovenbouw om 14.30 uur mee naar de uitgang om toe te zien dat alle leerlingen veilig naar huis kunnen.
Tip: Spreek met uw kind(eren) af dat u ze op dezelfde plek ophaalt als dat u ze gebracht heeft.
– Aan het eind van de schooldag zijn de onderbouwen vanaf 14.15 uur buiten aan het spelen in hun breng- en haalvak. U kunt uw kind(eren) tussen 14.20 en 14.40 uur hier op komen halen. Op woensdag en vrijdag is dat tussen 12.20 en 12.40 uur.

Zieke leerlingen
Leerlingen kunnen alleen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs met milde symptomen moeten ze thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Als één of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden thuis te blijven tot iedereen 24 uur lang vrij is van milde klachten.
Leerlingen die in de loop van de schooldag klachten krijgen worden opgehaald door ouders.

Thuisonderwijs
Het thuisleren komt te vervallen. Voor de leerlingen die om formele reden nog niet naar school kunnen wordt een aangepast programma gemaakt, zodat zij wel onderwijsaanbod ontvangen.
Dit gaat in overleg met de desbetreffende leerkracht.

Retour devices
De leerlingen die een device te leen hebben van school verzoeken wij deze terug te brengen op uiterlijk 4 of 5 juni.

Gymnastiek
De gymzalen gaan op 8 juni weer open. Dat betekent dat de gymlessen, ook van de vakleerkracht, weer van start gaan.

Externen in de school
Vaste vrijwilligers, stagiaires en zorgverlening in school wordt weer opgestart.

Verjaardag vieren
Een verjaardag wordt alleen in de eigen groep gevierd. Dus een rondgang door de school wordt vervangen door een alternatief in de groep. Trakteren kan weer, mits het een kleine voorverpakte traktatie of fruit in een af te pellen schil is. Dus geen eigengemaakte eettraktaties.

De laatste lopende zaken ten aanzien van de afronding van het schooljaar

10-minuten gesprekken/ driehoeksgesprekken
Alle ouders worden uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek met de leerkracht. Dat is voor de bovenbouw een driehoeksgesprek met de leerling, ouder en leerkracht. U heeft keus uit drie opties:

– Een gesprek voor de zomervakantie
– Een gesprek aan de start van het nieuwe schooljaar
– U heeft al voldoende contact over uw kind(eren) en een gesprek is niet noodzakelijk

Op 3 juni wordt u door de leerkracht uitgenodigd om een account voor Parro aan te maken.
Vanaf 8 juni ontvangt u in Parro een uitnodiging om u in te kunnen schrijven voor het eventuele 10-minuten gesprek/driehoeksgesprek. Uitleg hierover volgt volgende week.

Aangepast verslag
We vinden het waardevol om iets blijvends aan de leerlingen mee te geven ten aanzien van hun ontwikkeling. Het huidige verslag wordt deze keer vervangen door een aangepaste versie, omdat de leerlingen tien weken thuisonderwijs hebben gekregen. In dit verslag wordt vooral teruggekeken op de afgelopen periode in deze bijzondere tijd. We hebben ervoor gekozen om dit verslag niet op te delen in vakgebieden.

Toetsen eind schooljaar
Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van de leerlingen, nemen wij twee keer per jaar de Citotoetsen af. Het is belangrijk dat er een aantal weken volledig onderwijs is genoten voordat een toets wordt afgenomen. Op bestuursniveau is daarom besloten de Citotoetsen te verplaatsen naar de start van het nieuwe schooljaar. Momenteel zijn de leerkrachten in de groep wel bezig om via andere materialen te kijken waar de leerlingen zitten in hun ontwikkelingslijn.

Musical en afsluiting schoolloopbaan groep 8
De afscheidsmusical wordt op professionele wijze gefilmd in het theater. De film wordt vervolgens in de groepen afgespeeld. De achtste groepers krijgen de film mee naar huis. Daarnaast zijn we achter de schermen intensief aan het onderzoeken of het mogelijk is om binnen de richtlijnen het toch voor elkaar te krijgen om de musical voor de gezinnen op te voeren. Hierover overleggen wij met meerdere instanties en staan opties open.

Ter afsluiting van de schoolloopbaan groep 8 proberen we een onvergetelijke gebeurtenis te organiseren, passend binnen de RIVM-maatregelen.
Wij hoopten een overnachting op school te kunnen houden, ter vervanging van het Ameland kamp, maar helaas is hiervoor een verbod uitgesproken (zie de mail van de gezamenlijke besturen).
Hoe dan ook gaan we er een feestelijke afsluiting van maken!
Aan de leerlingen van de bovenbouw de vraag om mee te denken over de invulling hiervan.

Bekijk ook het protocol ‘volledig openen basisonderwijs’.

Met vriendelijke groet,
Directie Het Zeggelt