Nieuwsbrief 2

28 augustus 2020

Nieuws voor de periode
van 29 aug t/m 11 sep

Agenda

01 sep Informatieavond middenbouwen
01 sep Inhaal schoolreisje onderbouwen 2019-2020 locaties Meeuwenstraat en Floraparkstraat
03 sep Inhaal schoolreisje onderbouwen 2019-2020 locatie Dr. Benthemstraat
07 sep Start schoolkampen midden- en bovenbouwen
08 sep Informatieavond onderbouwen
09 sep Ophalen oud papier
14 sep MR vergadering
21 sep Start afname CITO toetsen
23 sep Studiedag team. Leerlingen vrij.
28 sep GMR vergadering
30 sep Start kinderboekenweek en voorleeswedstrijd bovenbouw
07 okt Ophalen oud papier
09 okt Spelletjesochtend onderbouw
12 okt Herfstvakantie t/m 16 oktober
20 okt MR-OR vergadering (financieel deel)
26 okt Start 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken
groep 6 t/m 8, waarin groep 8 het voorlopig advies VO ontvangt
02 nov Informatieavond VO groep 8.

Nieuwsbrief

Dit is de laatste nieuwsbrief die u via uw ‘aanmelding nieuwsbrief’ zal ontvangen.
Alle ouders van Het Zeggelt ontvangen vanaf nu de nieuwsbrieven via ParnasSys. De nieuwsbrieven zijn ook altijd op onze website te vinden.

Jaarplanning voor ouders

De activiteiten uit de jaarplanning worden toegevoegd aan de agenda van Parro. Wij proberen de activiteiten te koppelen aan relevante groepen. U ziet daardoor alleen de activiteiten voor uw eigen kind(eren). De jaarplanning op de website verdwijnt.

Studiedagen (rectificatie)

In het overzicht van nieuwsbrief nr. 1 staat de opruimdag op 3 juli gepland. Dit moet 9 juli zijn.

Coronamaatregelen

De actuele stand van zaken omtrent deze maatregelen is te vinden op onze website onder het kopje ‘coronamaatregelen’. Zie deze link voor het ‘protocol basisonderwijs’ dat geldt vanaf 1 juli 2020.

Informatieavonden onderbouw en middenbouw

In de agenda staan de informatieavonden genoemd. Deze avond vindt plaats in het lokaal van uw kind en begint om 20.00 uur. De leerkracht(en) van uw kind geeft/geven informatie over de school, de groep, de manier van werken, de afspraken en allerlei praktische zaken. Om de richtlijnen van het RIVM goed op te kunnen volgen is besloten om alleen ouders van nieuwe leerlingen en leerlingen die van bouw zijn gewisseld uit te nodigen. Een dringende verzoek om met één ouder per gezin te komen. Wij nodigen u van harte uit op 1 of 8 september.

Informatieboekje

Het informatieboekje is klaar en elk gezin krijgt volgende week een exemplaar mee naar huis. Hierin staan veel praktische zaken over dit schooljaar.
De schoolgids is binnenkort ook klaar. U ontvangt hier nader bericht over.

Afname CITO toetsen

Eind vorig schooljaar is besloten de CITO toetsen niet af te nemen en door te schuiven naar de start van dit schooljaar. De leerlingen hebben de eerste schoolweken het werk weer op kunnen pakken, zodat de afname in september een reëel beeld geeft van waar iedereen op zijn/haar ontwikkelingslijn zit.

Ouder-enquête coronaperiode

De ouder-enquête over de schoolperiode in de coronatijd is door 322 ouders van de drie locaties en vanuit alle bouwen ingevuld, onze dank hiervoor. Hierdoor hebben wij een goed beeld gekregen hoe jullie als ouders deze periode hebben ervaren. In het algemeen kunnen we spreken van veel waardering. Deze waardering had betrekking op de volgende punten:
– Het contact tussen de leerkracht en de leerling
– Er was veel aandacht voor het welbevinden
– Het verloop van de organisatie van het onderwijs op afstand, de noodopvang en de opening na de
meivakantie
– De informatievoorziening voor de opening na de meivakantie en de keuzes die daarbij gemaakt
zijn
Daarnaast heeft de enquête ons ook opbouwende feedback opgeleverd over de volgende punten:
– De frequentie van het contact tussen leerkracht en leerling
– Gezamenlijke digitale momenten met de groep organiseren
– De bereikbaarheid van de leerkracht tijdens de schooldagen
– Onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn om videogesprekken met de groep te houden,
passend binnen de AVG wet.
– De inzet van werkvormen (met of zonder een device) op het individu
Alle feedback nemen we mee in de besluitvorming rondom en voorbereiding op een eventuele nieuwe thuisleersituatie.

Nieuws uit de MR (ingezonden stuk)

Maartje Bezoen-Jansink (voorzitter MR) en Wenda Hans (secretaris MR) hebben besloten om per direct te stoppen met hun werkzaamheden in de MR. Dit heeft te maken met het verschil in visie tussen hen en de directie met betrekking tot beleid en communicatie. Met hun vertrek willen Maartje en Wenda voorkomen dat dit de relatie en samenwerking in de weg zal staan. Op deze manier kan de MR met een frisse en open blik van nieuwe ouders inspraak en advies geven op zaken als beleid en communicatie van de school.

De MR vindt het jammer dat zij vertrekken, maar heeft begrip voor hun keuze. Wij zijn als MR dus niet op zoek naar 2, maar naar 4 ouders die deel willen nemen aan de MR. Heeft u als ouder/verzorger interesse om onderdeel uit te maken van de MR, dan nodigen we u van harte uit om u kandidaat te stellen. Kandidaat stellen kan tot vrijdag 11 september. Indien er meer dan 4 kandidaten zullen zijn, zullen we een verkiezing houden. De kandidaten wordt gevraagd iets over zichzelf te schrijven, waarna de ouders/verzorgers van de leerlingen van Het Zeggelt digitaal hun stem uit kunnen brengen. Wilt u meer weten over de MR en wat het inhoudt om deel te nemen aan de MR? Neem dan contact op met ons! Dit kan per mail via mr@hetzeggelt.nl.

Oproep ouderraad (ingezonden stuk)

De ouderraad is nog op zoek naar nieuwe leden en een penningmeester.
Zie deze link voor meer informatie.