Nieuwsbrief 1

14 augustus 2020

Nieuws voor de periode
van 17 t/m 28 aug

Agenda

17 aug Eerste schooldag nieuwe schooljaar
25 aug Informatieavond bovenbouwen en alle groepen locatie Floraparkstraat
01 sep Informatieavond middenbouwen
01 sep Inhaal-schoolreisje onderbouwen 2019-2020 locaties Meeuwenstraat en Floraparkstraat
03 sep Inhaal-schoolreisje onderbouwen 2019-2020 locatie Dr. Benthemstraat
07 sep Start schoolkampen midden- en bovenbouwen
08 sep Informatieavond onderbouwen
14 sep MR vergadering
23 sep Studiedag team. Leerlingen vrij.
28 sep GMR vergadering
30 sep Start kinderboekenweek en voorleeswedstrijd bovenbouw
09 okt Spelletjesochtend onderbouw
12 okt Herfstvakantie t/m 16 oktober

Start schooljaar

Wij vinden het heel erg fijn om iedereen na de vakantie weer terug te zien, hopelijk in goede gezondheid. We hopen dat aankomend schooljaar stabiliteit en rust met zich meebrengt. Er gelden nog een aantal COVID-19 maatregelen, deze worden verderop in deze nieuwsbrief genoemd.

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Hugo, Anouk, Meava, Camila, Tisa, Odette, Tes, Sebastian, Emma, Kiki, Maxx, Femke, Lele, Rea, Walt, Minke, Nora, Finn, Robin, Vera, Marlou, Nona, Zyan, Kick, Guus, Thijs, Flynn, Niels, Sepp en Maliq.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Zomerse temperaturen

Aankomende week kan het nog warm zijn. Wij hanteren, waar nodig, ons warmteprotocol:
wij zijn alert op hoe de leerlingen zich voelen. Als blijkt dat leerlingen dermate last krijgen van de warmte, dat het wenselijk is om naar huis te gaan, wordt u gebeld met de vraag uw kind op te halen. Waar nodig passen wij het programma aan en wordt er gezorgd voor extra drinkmomenten. Denkt u eraan uw kind ingesmeerd met zonnebrandcrème naar school te laten gaan. In de onderbouw geven wij de leerlingen dagelijks een lesje hoe zij zich goed in kunnen smeren. Indien uw kind allergisch is voor bepaalde stoffen in de zonnebrandcrème, meld dit dan bij de leerkracht en geef uw kind dan eigen zonnebrandcrème mee!

Agenda voor ouders

Op de website (kopje ‘agenda’) vindt u binnenkort de agenda voor het schooljaar. Daarin staan alle ouderavonden, schoolkampen, vakanties, vrije dagen en andere bijzonderheden. Meer informatie volgt.

Studiedagen

Naast de schoolvakanties zijn er nog onderwijskundige dagen, waarop de leerlingen vrij zijn:

woensdag 23 september 2020   Studiedag team
vrijdag 13 november 2020         Studiedag: thema hoogbegaafdheid
maandag 22 maart 2021            Consent onderwijsdag
donderdag 1 april 2021            Studiemiddag, leerlingen ’s middags vrij
maandag 26 april 2021             Studiedag: thema hoogbegaafdheid
vrijdag 9 juli 2021                     Opruimochtend. Leerlingen vrij

Inhaal-schoolreisje onderbouw

De onderbouw van schooljaar 2019-2020 heeft nog een schoolreisje tegoed. Daarom gaan alle onderbouw leerlingen van dit schooljaar (2020-2021) toch nog op schoolreisje. De oudste kleuters zitten nu net in de middenbouw, maar zij gaan gewoon mee. De geplande dagen (8 en 10 september) vallen samen met de schoolkampen van de middenbouw. De nieuwe data zijn 1 en 3 september, zie agenda bovenaan deze nieuwsbrief.

Schoolkamp midden- en bovenbouw

De opzet van het schoolkamp is iets anders dan de afgelopen jaren. Er is zowel voor de middenbouw als de bovenbouw een locatie geboekt, zodat de bouwen, parallel aan elkaar, in twee weken tijd op kamp kunnen gaan. Hoe het kamp binnen de huidige RIVM maatregelen wordt vormgegeven, wordt komende week besloten. U ontvangt een brief met de informatie over het schoolkamp van uw kind(eren). Daarin vindt u naast deze invulling de locatie en wat er mee gaat om er een fijn kamp van te maken. Wilt u mee, overleg dan met de leerkracht van uw kind. Ouders van leerlingen in groep 3 geven wij voorrang.

Middenbouw                     Bovenbouw
Maandag 7 september       Kristel/Errol              Norbert
Dinsdag 8 september        Elise/Elsje Marije       Marit
Woensdag 9 september     Elianne                     Roel
Donderdag 10 september  Marleen/Janneke        Stephanie
Maandag 14 september     Esther                       Nicole
Dinsdag 15 september       Lars                          Astrid
Woensdag 16 september   Bertje/Jetty                Leilanie
Donderdag 17 september  Marloes

Uitgestelde 10-minutengesprekken

Voor de ouders die voor de zomervakantie een 10-minutengesprek voor na de zomervakantie hebben aangevraagd, ontvangen in de tweede schoolweek een uitnodiging van de leerkracht via Parro.

Informatieavonden

In de agenda staan de informatieavonden genoemd. Deze avond vindt plaats in het lokaal van uw kind en begint om 20.00 uur. De leerkracht(en) van uw kind geeft/geven informatie over de school, de groep, de manier van werken, de afspraken en allerlei praktische zaken. Om de richtlijnen van het RIVM goed op te kunnen volgen is besloten om alleen ouders van nieuwe leerlingen en leerlingen die van bouw zijn gewisseld uit te nodigen. Een dringende verzoek om met één ouder per gezin te komen. Wij nodigen u van harte uit op 25 augustus, 1 of 8 september.

Inloggen Parro

Het ParnasSys systeem heeft een update gehad, waardoor u niet meer automatisch in de ouderapp zit. Door opnieuw in te loggen, komt u weer in de ouderapp. Verzoek om dit komend weekend te doen, zodat de leerkracht u vanaf maandag weer kan berichten.

Nog geldende coronamaatregelen

De school draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Leerlingen krijgen hier herhaaldelijk instructie over. De handen worden nog regelmatig gewassen.

Brengen
– De leerlingen komen, indien mogelijk, zelfstandig en lopend naar school. Ouders blijven zoveel mogelijk buiten het schoolplein.
– Fietsen worden weer in de reguliere stallingen geplaatst.
– De leerlingen van de onderbouw worden door één ouder gebracht tot de schoolingang. De leerkracht ontvangt de leerlingen bij de groepsdeur. De jongsten die nog tijdelijk ondersteuning nodig hebben bij het naar binnen gaan mogen door één ouder/broer/zus naar de groep worden gebracht. Houd het afscheid nemen kort om drukte bij de groepsdeur te vermijden.
– De leerlingen van de middenbouw/bovenbouw gaan zelfstandig naar school. Doordat de wendag afgelopen schooljaar is vervallen, kan waar nodig de eerste schooldag één ouder/broer/zus de leerling naar de groep brengen. Dit geldt voor derde groepers, zesde groepers en zij-instromers.
– De vrije inloop is vanaf 8.15 uur.
Halen
Aan het eind van de schooldag loopt de leerkracht mee naar buiten. De leerkracht laat u maandag weten waar hij/zij na schooltijd staat. Ouders blijven zoveel mogelijk buiten het schoolplein. Ouders komen alleen op het schoolplein of in de school als dat functioneel is. U kunt de leerkracht op het schoolplein dus wel aanspreken voor een dringende vraag of mededeling. U kunt eventueel ook een afspraak met de leerkracht maken via Parro.
Algemeen
Wij vragen u bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren. Wij hanteren in school voor de looproutes rechts aan te houden.

Anderhalve meter afstand
De maatregel om anderhalve meter afstand van leerling tot leerkracht te bewaren is vervallen. We zijn blij dat we hierdoor het onderwijs weer makkelijker inhoud kunnen geven (bijvoorbeeld individuele lesjes). We blijven wel bescheiden in fysiek contact.

Pauze
De leerlingen spelen weer met meerdere groepen gelijktijdig buiten.

Verjaardagen
De verjaardagen worden weer zoals voorheen gevierd, behalve dat er één ouder bij de viering aanwezig mag zijn tot en met groep 3.

Hulpouders
Wij zijn blij te melden dat onze hulpouders weer (met mate) ingezet kunnen worden voor de ondersteuning bij de groepen. Via de leerkracht hoort u over hoe we weer van uw hulp gebruik mogen maken. Denk aan de luizencontrole, de leesouders en de biebouders.

Zieke leerlingen
Leerlingen kunnen alleen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs met milde symptomen moeten ze thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Als één of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden thuis te blijven tot iedereen 24 uur lang vrij is van milde klachten.
Leerlingen die in de loop van de schooldag klachten krijgen worden opgehaald door ouders.
Start schooljaar
Komen gezinnen terug van een vakantiebestemming met een code oranje reisadvies dan blijven alle gezinsleden twee weken in thuisquarantaine. Als dit bij uw gezin van toepassing is, en zijn de twee weken nog niet verstreken, stuurt u dan uiterlijk maandag 17 augustus een e-mail naar hetzeggelt@consentscholen.nl.

Het team wenst iedereen een fijn schooljaar toe.