Nieuwsbrief 13

22 maart 2024

Nieuws voor de periode
23 mrt t/m 5 apr 2024

Agenda

26 mrt en 27 mrt: Aanmelddagen VO voor groep 8
27 mrt De groep van Marja/Annemiek voert de musical ‘Wij gaan op berenjacht’ op
28 mrt Paasfeest. De schooldag is van 8.00 tot 14.00 uur
29 mrt t/m 01 apr: Goede Vrijdag en Pasen. Leerlingen zijn vrij.
03 apr Start voetbaltoernooi (groep 7+8)
05 apr De groep van Nicole/Simone neemt deel aan de workshop ‘Het Verzet Kraakt’ van Kaliber Kunstenschool
08 apr Schoolbezoek Nederlandse Montessori Vereniging (NMV)
09 apr Buitenlesdag
12 apr De groep van Nicole/Simone neemt deel aan de workshop ‘Het Verzet Kraakt’ van Kaliber Kunstenschool
17 apr Vervolg voetbaltoernooi (groep 7+8)
17 apr De groep van Corinne/Adele voert de musical ‘Kikker vindt een vriendje’ op
18 apr Studiedag team. Leerlingen zijn vrij.
19 apr De groep van Nicole/Simone neemt deel aan de workshop ‘Het Verzet Kraakt’ van Kaliber Kunstenschool
24 apr Finale voetbaltoernooi (groep 7+8)
24 apr De groep van Wieteke/Roel voert de musical ‘De verdwijning van de mislukte Barbie’ op
25 apr De groep van Daphne/Jacqueline voert de musical ‘Zwiepje Zwaluw’ op
25 apr OR vergadering
26 apr Spelletjesochtend alle groepen
29 apr t/m 10 mei: Meivakantie en Hemelvaart
13 mei Start bronzen weken
13 mei Start projectweken
13 mei MR vergadering
15 mei Start beeballtoernooi (groep 4+5)
20 mei Tweede Pinksterdag. Leerlingen zijn vrij.

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Morris, Adam en Cato. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Paasfeest (herhaling)

Op donderdag 28 maart is ons paasontbijt. Wij beginnen deze dag om 8.00 uur en zijn om 14.00 uur vrij. Als u thee wilt maken of eieren wilt koken, kunt u dit aangeven in Parro.
Wilt u uw kind op woensdag 27 maart een beker, een bord, bestek en een eierdop meegeven? Aansluitend op het ontbijt volgt een gezellig programma.

Audit van de Nederlandse Montessori Vereniging

Elke montessoribasisschool wordt eens in de vijf jaar bezocht door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV). Dit schoolbezoek wordt een audit genoemd. Een aantal collega’s van andere montessorischolen in Nederland komt observeren in de groepen en spreken met leerlingen, ouders en collega’s om een beeld te vormen van hoe wij inhoud geven aan het montessorionderwijs. Vervolgens geven zij de NMV een advies over of wij de erkenning montessorischool mogen behouden en stellen zij adviezen op om het montessorionderwijs verder te versterken. Het Zeggelt ontvangt op woensdag 8 april de audit van de NMV.

Buitenlesdag

Op dinsdag 9 april is de buitenlesdag. Dit betekent dat er deze dag veel in de buitenlucht wordt gewerkt. Naast dat dat goed is voor het leren leren, is het ook nog eens erg leuk. In alle groepen wordt een eigen invulling gekozen. We duimen voor mooi weer.
Denkt u eraan extra kleding mee te geven voor als het toch fris of vochtig blijkt te zijn?

Projectweken

De projectweken zijn dit schooljaar van 13 t/m 23 mei en het thema is ‘sprookjes’. De opening is op maandag 13 mei en zal dit jaar in het teken staan van verschillende sprookjesfiguren. We besteden hier gedurende twee weken aandacht aan in de groepen. Er vinden daarnaast verschillende workshops plaats, waarbij beeldmateriaal gemaakt wordt. Zou u als ouder willen controleren of u de privacy-instellingen in Parro juist heeft staan? Dan kunnen we hier rekening mee houden. Alvast bedankt.
De afsluiting van de projectweken zal plaatsvinden op vrijdag 24 mei direct na schooltijd. We hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn, zodat u kunt zien wat we allemaal gedaan en gemaakt hebben.

Rapport inspectiebezoek en ouderavond

Komende week zal het definitieve inspectierapport van ons inspectiebezoek worden gepubliceerd. U kunt dit rapport vinden op www.onderwijsinspectie.nl. Hierin kunt u lezen dat we als school een onvoldoende hebben gekregen omdat de resultaten van de eindtoets van groep 8 in de voorgaande drie jaren lager waren dan de norm die de inspectie voor onze school heeft vastgesteld. Deze norm is voor elke school anders en gebaseerd op de kenmerken van alle leerlingen op school (bijvoorbeeld het opleidingsniveau van de ouders). De inspectie komt over een jaar weer terug. Om dan als school weer een voldoende te krijgen, moeten de resultaten van deze eindtoets (die sinds dit jaar de doorstroomtoets heet) weer boven deze norm zijn. Vorige week zijn de resultaten van de doorstroomtoets van groep 8 van dit jaar bekend geworden. We zijn erg blij om te melden dat we dit jaar op alle onderdelen van de doorstroomtoets (ruim) boven deze norm hebben gescoord.
In de tussentijd hebben we niet stil gezeten. Direct na het inspectiebezoek hebben we de PO-raad (vereniging voor het primair onderwijs) een scan laten uitvoeren als onderdeel van het ontwikkeltraject genaamd ‘Goed Worden Goed Blijven’. Er is een analyse gemaakt van de inhoudelijke punten die de inspectie heeft aangegeven en van onze lopende schoolbrede ontwikkeltrajecten. Deze aanbevelingen nemen we op in ons jaarplan. Hiermee versterken en verbeteren we ons onderwijsaanbod.
We willen ook graag met de ouders in gesprek om meer uitleg te geven over de inhoud van het inspectierapport en input en suggesties te krijgen voor ons ontwikkelplan. Hiervoor organiseren we een ouderavond. U ontvangt binnenkort een uitnodiging via Parro.

Uitstroom groep 8

Onze leerlingen uit groep 8 gaan aan het eind van het schooljaar onze school verlaten. Zij
kregen de volgende adviezen voor het voortgezet onderwijs:

Nieuws van de MR (ingezonden stuk)

Tijdens de MR vergadering van 11 maart stond ook nu het inspectiebezoek als hoofdpunt op onze agenda. Het ging hierbij over de reactie vanuit school op het ontvangen concept inspectierapport en wat hiermee gedaan is door de inspectie. Daarnaast bespraken we de stappen die al genomen zijn en genomen gaan worden om met de verbeterpunten uit het rapport aan de slag te gaan. Omdat het rapport vrij inhoudelijk is, zal er een ouderavond worden georganiseerd.
Ook stonden de onderwerpen, de stand van zaken rondom de groene schoolpleinen en het gebruiken van YouTube filmpjes om meer uitleg te geven over het montessorionderwijs, op de agenda.

Groene schoolpleinen

Afgelopen zomervakantie is de eerste fase van het vergroenen van de schoolpleinen ingegaan. Sindsdien zijn er werkzaamheden geweest om de eerste fase verder vorm te geven en de puntjes op de i te zetten. Dit duurde langer dan dat we hadden verwacht.
Ondertussen zijn de stappen voor de tweede fase besproken: er zal ruimte worden gemaakt voor nog meer beplanting. De tweede fase en het beplanten zijn helaas nog niet gestart. Met de hovenier Vebego wordt gesproken over de voortgang en de planning. Ondertussen is stichting ‘Vrienden van Het Zeggelt’ aangehaakt om mee te denken en te helpen organiseren. Zodra er een beroep kan worden gedaan op de inspanning van ouders, laten wij het u weten.

Hoe werken wij aan taal en spelling op Het Zeggelt?

Op onze school werken we, naast onze montessorimaterialen, met de Taal:Doen!-kasten.
In deze kasten zitten de spellings- en taalopdrachten. U heeft uw kind vast wel eens horen praten over rode, gele, blauwe en groene doosjes.
In de onderstaande link kunt u een filmpje bekijken met uitleg hierover. Veel kijkplezier! https://youtu.be/f1yZB2Xi8e8?si=nSLRoajU6ArVVLBW

Hulpouders gevraagd bij verkeersexamen groep 8

Op woensdag 29 mei wordt het theoriegedeelte en op vrijdag 31 mei wordt het praktijkgedeelte van het verkeersexamen afgenomen. We hebben op vrijdag 31 mei in totaal 25 ouders nodig om alles goed en veilig te laten verlopen. Dat hoeven niet alleen maar ouders van achtste groepers te zijn. Het gaat erom dat er op beide locaties ongeveer drie ouders aanwezig zijn en er op elke controlepost een ouder staat. Op de controleposten staat u ongeveer van 08.45 uur tot 11.00 uur. Op de schoolpleinen staat u van 08.30 uur tot ongeveer 11.00 uur. U kunt een mailtje sturen naar s.ruijter@consentscholen.nl. Vermeld daarin uw naam, de naam en de groep van uw kind. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk de informatie die u nodig heeft. Als er onvoldoende hulpouders beschikbaar zijn, zal het verkeersexamen helaas komen te vervallen.